Dicway 电子烟官网——健康戒烟的电子烟品牌

最新订购

 • 张先生 183****6555 在2分钟前 订购了欢享套餐
 • 姚小姐 151****3091 在5分钟前 订购了欢享套餐
 • 郭先生 153****3892 在5分钟前 订购了欢享套餐
 • 齐小姐 180****6722 在1分钟前 订购了欢享套餐
 • 龙小姐 134****4671 在4分钟前 订购了欢享套餐
 • 冯先生 134****3161 在4分钟前 订购了欢享套餐
 • 马先生 135****9518 在3分钟前 订购了欢享套餐
 • 余小姐 153****3781 在1分钟前 订购了欢享套餐
 • 曹先生 151****1068 在2分钟前 订购了欢享套餐
 • 郭先生 182****8084 在4分钟前 订购了欢享套餐
 • 曹先生 150****4276 在5分钟前 订购了欢享套餐
 • 张先生 153****4617 在3分钟前 订购了欢享套餐
 • 黄先生 185****2845 在1分钟前 订购了欢享套餐
 • 薛小姐 132****5817 在1分钟前 订购了欢享套餐
 • 马先生 139****9703 在4分钟前 订购了欢享套餐
 • 赵先生 133****6657 在5分钟前 订购了欢享套餐
 • 伍先生 136****3828 在1分钟前 订购了欢享套餐
 • 穆先生 132****4783 在1分钟前 订购了欢享套餐
 • 余小姐 154****8184 在3分钟前 订购了欢享套餐
 • 余小姐 158****8191 在2分钟前 订购了欢享套餐
 • 伍先生 132****9991 在3分钟前 订购了欢享套餐
 • 黄小姐 183****6889 在4分钟前 订购了欢享套餐
 • 穆先生 136****5016 在5分钟前 订购了欢享套餐
 • 田先生 158****1399 在5分钟前 订购了欢享套餐
 • 宋先生 139****2707 在4分钟前 订购了欢享套餐
 • 欧小姐 189****8943 在1分钟前 订购了欢享套餐
 • 张先生 154****1645 在2分钟前 订购了欢享套餐
 • 黄先生 132****3768 在4分钟前 订购了欢享套餐
 • 赵先生 181****3542 在1分钟前 订购了欢享套餐
 • 金小姐 181****3316 在1分钟前 订购了欢享套餐
 • 郭先生 185****9939 在4分钟前 订购了欢享套餐
 • 穆先生 159****3591 在1分钟前 订购了欢享套餐
 • 张先生 183****6555 在2分钟前 订购了欢享套餐
 • 姚小姐 151****3091 在5分钟前 订购了欢享套餐
 • 郭先生 153****3892 在5分钟前 订购了欢享套餐
 • 齐小姐 180****6722 在1分钟前 订购了欢享套餐
 • 龙小姐 134****4671 在4分钟前 订购了欢享套餐
 • 冯先生 134****3161 在4分钟前 订购了欢享套餐
 • 马先生 135****9518 在3分钟前 订购了欢享套餐
 • 余小姐 153****3781 在1分钟前 订购了欢享套餐
 • 曹先生 151****1068 在2分钟前 订购了欢享套餐
 • 郭先生 182****8084 在4分钟前 订购了欢享套餐
 • 曹先生 150****4276 在5分钟前 订购了欢享套餐
 • 张先生 153****4617 在3分钟前 订购了欢享套餐
 • 黄先生 185****2845 在1分钟前 订购了欢享套餐
 • 薛小姐 132****5817 在1分钟前 订购了欢享套餐
 • 马先生 139****9703 在4分钟前 订购了欢享套餐
 • 赵先生 133****6657 在5分钟前 订购了欢享套餐
 • 伍先生 136****3828 在1分钟前 订购了欢享套餐
 • 穆先生 132****4783 在1分钟前 订购了欢享套餐
 • 余小姐 154****8184 在3分钟前 订购了欢享套餐
 • 余小姐 158****8191 在2分钟前 订购了欢享套餐
 • 伍先生 132****9991 在3分钟前 订购了欢享套餐
 • 黄小姐 183****6889 在4分钟前 订购了欢享套餐
 • 穆先生 136****5016 在5分钟前 订购了欢享套餐
 • 田先生 158****1399 在5分钟前 订购了欢享套餐
 • 宋先生 139****2707 在4分钟前 订购了欢享套餐
 • 欧小姐 189****8943 在1分钟前 订购了欢享套餐
 • 张先生 154****1645 在2分钟前 订购了欢享套餐
 • 黄先生 132****3768 在4分钟前 订购了欢享套餐
 • 赵先生 181****3542 在1分钟前 订购了欢享套餐
 • 金小姐 181****3316 在1分钟前 订购了欢享套餐
 • 郭先生 185****9939 在4分钟前 订购了欢享套餐
 • 穆先生 159****3591 在1分钟前 订购了欢享套餐

抢购描述

客户服务

全国客服微信号: jiankangshuo123  (长按复制,添加即赠送价值88元的体验装电子烟一套)

加QQ号: 2443822523 ---长按复制 (送好礼)

产品简介


成功戒烟案例

客户服务

加微信号: jiankangshuo123 ---长按复制 (送好礼)

加QQ号: 2443822523 ---长按复制 (送好礼)

24小时发货通知

 • 田先生 135****9716 安徽马鞍山市 2016-09-17 已发货
 • 张小姐 138****7657 辽宁省沈阳市 2016-09-17 已发货
 • 魏小姐 136****5880 河北邢台市 2016-09-17 已发货
 • 曹先生 134****5613 安徽马鞍山市 2016-09-17 已发货
 • 张先生 131****1780 广东省东莞市 2016-09-17 已发货
 • 吕小姐 151****1126 辽宁省沈阳市 2016-09-17 已发货
 • 张先生 132****6205 安徽马鞍山市 2016-09-17 已发货
 • 张先生 155****8493 江苏省连云港 2016-09-17 已发货
 • 张先生 188****8447 江苏省连云港 2016-09-17 已发货
 • 曲小姐 158****9291 辽宁省沈阳市 2016-09-17 已发货
 • 龙小姐 138****3906 吉林省长春市 2016-09-17 已发货
 • 万先生 130****4799 广东肇庆市 2016-09-17 已发货
 • 田先生 187****8525 广东省东莞市 2016-09-17 已发货
 • 余小姐 135****9949 山西省太原市 2016-09-17 已发货
 • 魏小姐 136****1585 浙江省绍兴市 2016-09-17 已发货
 • 潘小姐 156****4973 山西省太原市 2016-09-17 已发货
 • 傅先生 159****1586 湖北天门市 2016-09-17 已发货
 • 吕小姐 181****3587 重庆市南川区 2016-09-17 已发货
 • 孟先生 189****6893 福建莆田市 2016-09-17 已发货
 • 钟先生 180****5635 广东省东莞市 2016-09-17 已发货
 • 方先生 157****2489 浙江省温州市 2016-09-17 已发货
 • 田先生 137****9141 广西河池市 2016-09-17 已发货
 • 欧小姐 159****6461 黑龙鸡西市 2016-09-17 已发货
 • 宋先生 155****3341 江西南昌市 2016-09-17 已发货
 • 吕小姐 135****7932 山西省太原市 2016-09-17 已发货
 • 冯先生 132****2105 吉林省长春市 2016-09-17 已发货
 • 赵先生 182****2182 山西省太原市 2016-09-17 已发货
 • 余小姐 159****4002 山东省烟台市 2016-09-17 已发货
 • 潘小姐 139****4791 广西河池市 2016-09-17 已发货
 • 傅先生 155****9971 浙江省温州市 2016-09-17 已发货
 • 郭先生 151****6178 辽宁沈阳市 2016-09-17 已发货
 • 潘小姐 137****8931 安徽马鞍山市 2016-09-17 已发货
 • 田先生 135****9716 安徽马鞍山市 2016-09-17 已发货
 • 张小姐 138****7657 辽宁省沈阳市 2016-09-17 已发货
 • 魏小姐 136****5880 河北邢台市 2016-09-17 已发货
 • 曹先生 134****5613 安徽马鞍山市 2016-09-17 已发货
 • 张先生 131****1780 广东省东莞市 2016-09-17 已发货
 • 吕小姐 151****1126 辽宁省沈阳市 2016-09-17 已发货
 • 张先生 132****6205 安徽马鞍山市 2016-09-17 已发货
 • 张先生 155****8493 江苏省连云港 2016-09-17 已发货
 • 张先生 188****8447 江苏省连云港 2016-09-17 已发货
 • 曲小姐 158****9291 辽宁省沈阳市 2016-09-17 已发货
 • 龙小姐 138****3906 吉林省长春市 2016-09-17 已发货
 • 万先生 130****4799 广东肇庆市 2016-09-17 已发货
 • 田先生 187****8525 广东省东莞市 2016-09-17 已发货
 • 余小姐 135****9949 山西省太原市 2016-09-17 已发货
 • 魏小姐 136****1585 浙江省绍兴市 2016-09-17 已发货
 • 潘小姐 156****4973 山西省太原市 2016-09-17 已发货
 • 傅先生 159****1586 湖北天门市 2016-09-17 已发货
 • 吕小姐 181****3587 重庆市南川区 2016-09-17 已发货
 • 孟先生 189****6893 福建莆田市 2016-09-17 已发货
 • 钟先生 180****5635 广东省东莞市 2016-09-17 已发货
 • 方先生 157****2489 浙江省温州市 2016-09-17 已发货
 • 田先生 137****9141 广西河池市 2016-09-17 已发货
 • 欧小姐 159****6461 黑龙鸡西市 2016-09-17 已发货
 • 宋先生 155****3341 江西南昌市 2016-09-17 已发货
 • 吕小姐 135****7932 山西省太原市 2016-09-17 已发货
 • 冯先生 132****2105 吉林省长春市 2016-09-17 已发货
 • 赵先生 182****2182 山西省太原市 2016-09-17 已发货
 • 余小姐 159****4002 山东省烟台市 2016-09-17 已发货
 • 潘小姐 139****4791 广西河池市 2016-09-17 已发货
 • 傅先生 155****9971 浙江省温州市 2016-09-17 已发货
 • 郭先生 151****6178 辽宁沈阳市 2016-09-17 已发货
 • 潘小姐 137****8931 安徽马鞍山市 2016-09-17 已发货

主机颜色

酷炫黑(在售中)
靓丽粉(在售中)
珍珠白(在售中)
神秘黑(在售中)
气质银(在售中)
土豪金(在售中)

烟油口味

香烟口味:中hua、yu溪、huang鹤楼、fu蓉王、利qun、su烟
水果口味:薄荷、草莓、西瓜 、苹果

套餐介绍

298初级套餐:一套Dicway电子烟套装+1个雾化芯+4瓶任意口味烟油
398欢享套餐:一套Dicway电子烟套装+2个雾化芯+7瓶任意口味烟油(推荐)
598豪华套餐:两套Dicway电子烟套装+4个雾化芯+10瓶任意口味烟油 (注:一瓶烟油可使用半个月)
198-Dicway初级套餐:一套电子烟套装+4瓶任意口味烟油
298-Dicway欢享套餐:一套电子烟套装+7瓶任意口味烟油(推荐)
398-Dicway豪华套餐:两套电子烟套装+10瓶任意口味烟油 (注:一瓶烟油可使用半个月)

在线订购

售后服务